Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser gjennom dialog – Skyløsninger - for oppdragsgivere

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Oslo (Kart)
Startdato 19.06.2018 09:00
Sluttdato 27.11.2018 15:30
Påmeldingsfrist 14.06.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Tanja Huse Fagerlie, tlf: 990 85 889, Asle Aass, tlf 922 89 396

Skytjenester får økt betydning, og Difi inviterer til en felles arena der oppdragsgivere møter bransjen gjennom dialog for å øke kompetansen for å gjennomføre bedre konkurranser på skyløsninger (cloud) i offentlig sektor.

I nasjonal strategi for bruk av skytjenester: "I åra som kjem må offentleg sektor bli meir kostnadseffektiv. Bruk av IKT og digitalisering av tenester er ein viktig del av dette. Men dei digitale tenestene og dei offentlege IKT-systema skal òg drivast kostnadseffektivt. I digitaliseringsrundskrivet for 2016, som gjeld alle verksemder i statleg sektor, har vi derfor tatt inn ei anbefaling om at offentlege verksemder skal vurdere skytenester som eit alternativ når dei skal skaffe IKT-tenester."

Målgruppe

Alle virksomheter i staten, fylkeskommuner og kommuner som har planer om å anskaffe skytjenester i løpet av 2018/2019.
Difi gjorde en spørreundersøkelse om skytjenester i november 2017. Spørreundersøkelsen avdekket at de fleste offentlige virksomheter planlegger å kjøpe samhandlingsrom, men lagringskapasitet i skyen og regnskapssystem/CRM-systemer/kontorstøtte/saksbehandlingssystemer ligger høyt oppe på ønskelista. Vi tenker derfor i første rekke at deltakere med anskaffelser innenfor administrative skytjenester prioriteres, men at alle kan melde seg på.

Generelt

Kursdatoer:

Samling 1

Dag 1 – 19. juni 2018 – Kun oppdragsgivere

Dag 2 – 20. juni 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Samling 2

Dag 1 – 6. september 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 

Dag 2 – 7. september 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 

Samling 3

Dag 1 – 26. november 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 

Dag 2 – 27. november 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Kurset starter med at oppdragsgiverne har sin egen oppstartsdag. Deretter er alle samlinger felles, der oppdragsgiverne og leverandørene møtes, samarbeider og har dialog.

Kurset er gratis, og det er begrenset med plasser så vær raskt ute med påmelding! Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Oppdragsgivere melder seg på samling med oppstart 19.06.2018. Det er avgjørende for kursets resultat at alle deltakerne deltar på alle samlingene. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Mål for kurset

Målet for kurset er å skape en felles læringsarena hvor deltakerne blir tryggere på å bruke dialog i anskaffelser av skyløsninger. I kurset ser vi på markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi, konkurranse- og kontraktsgjennomføring. Kurset legger opp til aktive bidrag hvor deltakerne utformer en reell konkurranse og gjør arbeid i forkant og mellom kurssamlingene. Virksomheter oppfordres til å gå sammen om anskaffelse av skytjenester.

Mer balanserte og bedre anskaffelser av skytjenester ved at:

• Både innkjøper og leverandør skal øke kompetansen om anskaffelsesregelverket og bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurransen

Som vil legge til rette for:

• Forbedret kontraktstrategi som gir en mer effektiv anskaffelsesprosess og riktig valg av prosedyre
• Bedre oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
• Bedre behovsdekning og større gevinstrealisering
• Større deltagelse i konkurransene
• Reduserte kostnader for alle involverte parter
• Best mulig rutiner for evaluering underveis og i kontraktsoppfølgingen
• Skape beste praksis
• Standardisere status- og oppfølgingsmøter for å heve kvaliteten og redusere tidsforbruket

Faglig kursinnhold

Du lærer teknikker og får veiledning i den dialogmetodikken som regelverket åpner for og handlingsrommet som følger. Etter kurset har du fått økt kompetanse om utvikling av konkurransestrategi for konkrete anskaffelser. Beste praksis vil bli utarbeidet gjennom oppgaver og aktiv deling av kunnskap.

1. Første samling, dag 1: forberede konkurransen

Teori

Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket:

• Tildelingskriterier

• Kvalifikasjonskrav

• Bruk av kontrakter

• Kravspesifikasjon

• Teknikker for dialog

• Konkurransestrategi og kategoristyring (for oppdragsgiverne)

Gruppearbeid Samarbeid med øvrige oppdragsgivere på kurset hvor dere deler erfaringer og hjelper hverandre i utarbeidelse av kvalifikasjonskrav og behovsbeskrivelsen i konkurransegrunnlaget. I tillegg presenteres kontraktstrategien.

2. Første fellessamling, dag 2: forberede konkurransen

Teori

• Modell for balanserte anskaffelser og innovasjonsmetodikk i anskaffelsesprosessen

• Samfunnsansvar og etikk

• Dypere forståelse av skyløsninger

Dialog med markedet

• Motta innspill fra leverandørene på markedssituasjonen, faglige trender og innovative muligheter

• Motta innspill på hvordan leverandørene ønsker å bli evaluert og målt i kontraktsperioden

3. Andre fellessamling – gjennomføre konkurransen

Teori

• Gjennomføringsmodeller

• Evalueringsmodeller

• Balanserte kontraktsvilkår

• Kriterier og krav i konkurransegrunnlag

• Dialogteknikk i praksis

Dialog med markedet

• Bidra til effektiv behovsdekning

• Bidra til bred og riktig konkurranse i kommende anskaffelser

4. Tredje fellessamling – etter konkurransen

Teori

• Bidra til dialog og felles forståelse for kontrakten

• Dialog under kontraktsgjennomføring med konflikthåndtering

• Læring i organisasjonen

• Digital kontraktsoppfølging

• Samarbeid for å etablere beste praksis for kontraktsoppfølgingsrutiner

Dialog med markedet

• Etablere «Beste praksis» for kontraktsoppfølging av skytjenesteløsninger

• Bidra til god implementering og rollebeskrivelse

• Etablere gode samarbeidsrutiner

• Bidra til prosedyrer for avvik, incitamentsordninger, endringer mv.

Sist endret 02.05.2018