Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser via dialog – Skyløsninger - for leverandører

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9,Oslo (Kart)
Startdato 11.06.2018 09:00
Sluttdato 27.11.2018 16:00
Påmeldingsfrist 10.06.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Tanja Huse Fagerlie, tlf: 990 85 889, Asle Aass, tlf 922 89 396

Skytjenester får økt betydning, og Difi inviterer til en felles arena der oppdragsgivere møter bransjen gjennom dialog for å øke kompetansen for å gjennomføre bedre konkurranser på skyløsninger (cloud) i offentlig sektor.

I nasjonal strategi for bruk av skytjenester: "I åra som kjem må offentleg sektor bli meir kostnadseffektiv. Bruk av IKT og digitalisering av tenester er ein viktig del av dette. Men dei digitale tenestene og dei offentlege IKT-systema skal òg drivast kostnadseffektivt. I digitaliseringsrundskrivet for 2016, som gjeld alle verksemder i statleg sektor, har vi derfor tatt inn ei anbefaling om at offentlege verksemder skal vurdere skytenester som eit alternativ når dei skal skaffe IKT-tenester." 

Målgruppe

Alle leverandører som tilbyr skyløsninger eller som ønsker å tilby sine løsninger i skyen. Difi gjorde en spørreundersøkelse om skytjenester i november 2017. Spørreundersøkelsen avdekket at de fleste offentlige virksomheter planlegger å kjøpe samhandlingsrom, men lagringskapasitet i skyen og regnskapssystem/CRM-systemer/kontorstøtte/saksbehandlingssystemer ligger høyt oppe på ønskelista.

Mer balanserte og bedre anskaffelser av skytjenester ved at:

• Både innkjøper og leverandør skal øke kompetansen om anskaffelsesregelverket og bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurransen

Som vil legge til rette for:

• Forbedret konkurransestrategi som gir en mer effektiv anskaffelsesprosess og riktig valg av prosedyre

• Bedre oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

• Bedre behovsdekning og større gevinstrealisering

• Større deltagelse i konkurransene

• Reduserte kostnader for alle involverte parter

• Best mulig rutiner for evaluering underveis og i kontraktsoppfølgingen

• Skape beste praksis

• Standardisere status- og oppfølgingsmøter for å heve kvaliteten og redusere tidsforbruket

Generelt

Kursdatoer:

Samling 1

Dag 1 – 11. juni 2018 – Kun leverandører

Dag 2 – 20. juni 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Samling 2

Dag 1 – 6. september 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 

Dag 2 – 7. september 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 

Samling 3

Dag 1 – 26. november 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 

Dag 2 – 27. november 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Kurset starter med at leverandørene har sin egen oppstartsdag. Deretter er alle samlinger felles, der oppdragsgiverne og leverandørene møtes, samarbeider og har dialog.

Kurset er gratis. Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 11.06.2018. Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på alle samlingene. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Mål for kurset

Målet for kurset er å skape en felles læringsarena hvor deltakerne blir tryggere på å bruke dialog i anskaffelser av skyløsninger.

Faglig kursinnhold

I kurset ser vi på markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi, konkurranse- og kontrakts gjennomføring. Kurset legger opp til aktive bidrag hvor deltakerne gir innspill på reelle konkurranser og gjør arbeid i forkant og mellom kurssamlingene. Kurset vil resultere i reelle konkurranser på skytjenester i 2018/2019 fra deltagende oppdragsgivere.

Du lærer teknikker og får veiledning i den dialogmetodikken som regelverket åpner for og handlingsrommet som følger. Etter kurset har du fått økt kompetanse om utvikling av konkurransestrategi for konkrete anskaffelser. Beste praksis vil bli utarbeidet gjennom oppgaver og aktiv deling av kunnskap.

1. Første samling, dag 1: forberede konkurransen

Teori

Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket:

• Strategisk salgsarbeid

• Anskaffelsesregelverket

• Kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner, evaluering og bruk av kontrakt

• Teknikker for dialog

• Teknikker for å påvirke til bedre behovsbeskrivelse i konkurransegrunnlaget

Dialog

• Gi innspill på markedssituasjon, faglige trender og innovasjon

• Gi innspill på kontraktens innhold og evalueringsmodeller

Gruppearbeid Hvordan dekke faktisk behov hos oppdragsgiver? Gi innspill til oppdragsgivers evalueringsmodell. Gi innspill for å sikre balanserte kontrakter. Belyse markedssituasjon og skap rom for innovative løsninger. Gi innspill til gode rutiner for implementering og kontraktsoppfølging.

2. Første fellessamling, dag 2: forberede konkurransen

Teori

• Modell for balanserte anskaffelser og innovasjonsmetodikk i anskaffelsesprosessen

• Samfunnsansvar og etikk

• Dypere forståelse av skyløsninger

 Dialog med markedet

• Gi innspill til oppdragsgiverne på markedssituasjonen, faglige trender og innovative muligheter

• Gi innspill til oppdragsgiverne på hvordan dere ønsker å bli målt, hva dere vil konkurrere på  

3. Andre fellessamling – gjennomføre konkurransen

Teori

• Gjennomføringsmodeller

• Evalueringsmodeller

• Balanserte kontraktsvilkår

• Kriterier og krav i konkurransegrunnlag

• Dialogteknikk i praksis 

Dialog med markedet

• Bidra til effektiv behovsdekning

• Bidra til bred og riktig konkurranse i kommende anskaffelser 

4. Tredje fellessamling – etter konkurransen

Teori

• Bidra til dialog og felles forståelse for kontrakten i oppstartfasen

• Dialog under kontraktsgjennomføring med konflikthåndtering

• Læring i organisasjonen

• Digital kontraktsoppfølging         

• Samarbeid for å etablere beste praksis for kontraktsoppfølgingsrutiner 

Dialog med markedet

• Bidra til god implementering og rollebeskrivelse

• Etablere gode samarbeidsrutiner

• Bidra til prosedyrer for avvik, endringer mv.

 

Sist endret 02.05.2018